corona leidt tot stijging psychische klachten onder Noord-Hollands jongeren

corona leidt tot stijging psychische klachten onder Noord-Hollands jongeren

Noord-Hollandse jongeren hebben door het coronavirus en alle maatregelen die zijn afgekondigd een grotere kans op psychische problemen dan de rest van Nederland. Een mogelijke oorzaak van dit verhoogd risico is de stijging in het gebruik van softdrugs, alcoholgebruik en blowen onder jongeren in Noord-Holland.

Het nieuwe coronavirus kan zorgen voor angst, spanningen, somberheid, met het gevolg dat de zogenoemde winterdepressies die in het najaar opspelen zullen toenemen onder jongeren met een verzwakte psychische gesteldheid. Jongeren die voor de coronapandemie geregeld uit gingen en naar de vele najaar-kermissen in Noord-Holland gingen, zullen nu voornamelijk thuis in isolatie zitten. Het gevolg van deze isolatie is dat jongeren die juist deze sociale gelegenheden nodig hebben psychische problemen zoals winterdepressies zullen ontwikkelen. Daarnaast is uit recente onderzoeken naar voren gekomen dat jongeren sinds de pandemie ook meer drugs zijn gaan gebruiken. Dit hangt tevens samen met de psychische gesteldheid van jongeren.

Kijk van de psychologen
Om de psychische gesteldheid en de samenhang met het gebruik van middelen onder jongeren (tijdens de coronapandemie) goed in kaart te brengen, is er aan een aantal psychologen in Noord-Holland Noord gevraagd of zij deze samenhang zelf ook zien en kunnen verklaren. Daarnaast is hen ook gevraagd of zij een stijging zien in het aantal jongeren dat hulp zoekt bij depressies sinds de coronapandemie.

Annabel Sinninghe Damsté, kinderpsycholoog in Alkmaar, vindt het lastig om te zeggen of er een directe toename is in het aantal mensen dat bij haar in de praktijk hulp zoekt. “Dit heeft er mee te maken dat de aanmeldingen altijd wel redelijk in pieken door het jaar heen bewegen in onze praktijk”, aldus Damsté. Daarnaast denkt Damsté dat mensen die vatbaar zijn voor winterdepressies door coronamaatregelen, het dit najaar nóg zwaarder gaan krijgen. Dit heeft volgens Damsté alles te maken met gedragsactivatie, dingen ondernemen. “Gedragsactivatie is namelijk één van de belangrijkste pijlers om depressies te behandelen en om stemmingsklachten te verbeteren. Aangezien er veel minder mag (vooral in contact) denk ik dat er voor deze mensen een risico bestaat om door de beperkingen van Corona in een vicieuze cirkel terecht te komen”, legt Damsté uit.

Volgens Damsté zit er ook iets positiefs aan deze hele coronaellende. Jongeren ervaren, volgens haar, minder sociale druk. “De vraag is echter of jongeren zich er op de lange termijn beter door zullen voelen. Het is dan voor jongeren met sociale angsten in feite vermijding, door omstandigheden weliswaar. Daardoor zouden jongeren op de lange termijn juist weer meer angst- en stemmingsklachten kunnen ervaren”, verklaart Damsté.

Daarnaast versterkt het alcohol en drugsgebruik onder jongeren, volgens Damsté , wel degelijk de kans op winterdepressie en/of andere psychische klachten. Damsté voegt eraan toe dat het zeker geldt voor jongeren die al redelijk kwetsbaar zijn, wat betreft psychische klachten. Ook verwijst Damsté naar een onderzoek dat laat zien dat alcohol- of middelengebruik psychische klachten kunnen verergeren.

Bij vragen over het gebruik van drugs onder jongeren, wordt verwezen naar onderzoeken van het Trimbos-instituut, OpenUp en het grote uitgaansonderzoek 2020-  Daarnaast is er geprobeerd om nadere vragen voor te leggen aan de GGZ of andere psychologische instanties. Deze instanties waren helaas niet te bereiken.

Onderzoek Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut, die onder ander onderzoek doet naar het drugsgebruik onder jongeren, meldde in het begin van de coronapandemie een toename in het gebruik van drugs onder Noord-Hollandse jongeren. Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut in het najaar van 2019 kwam naar voren dat 15 procent van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord softdrugs gebruikte. 10 procent van de jongeren gebruikte harddrugs en 6 procent lachgas. Het Trimbos-instituut meldde dat het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte van 2017. Uit het onderzoek kwam ook naar boven dat XTC de meest gebruikte harddrugs is; zo gebruikte 7 procent van de jongvolwassen afgelopen maand XTC, in 2017 was dit 5 procent. De meerderheid van de jongvolwassenen (65 procent) is van mening dat het heel makkelijk is om aan (party)drugs te komen.

Ook meldde het Trimbos intituut tegelijkertijd een stijging in het aantal psychische problemen onder jongeren. Zo kwam uit onderzoek naar voren dat de psychische gezondheid van jongvolwassenen in het algemeen ongunstiger blijkt te zijn dan in 2017. Een derde van de jongvolwassenen (33 procent) in de regio Noord-Holland Noord loopt een matig tot hoog risico op psychische ongezondheid; in 2017 was dit nog 28 procent. Veel meer jonge vrouwen dan mannen hebben een verhoogd risico, namelijk 41 procent van de vrouwen versus 24 procent van de mannen. Daarnaast heeft eén op de vijf jongvolwassenen (20 procent) het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17 procent.

‘OpenUP’
Onderzoeksbureau ‘Direct Research’ deed in opdracht van het geestelijke gezondheidszorg instituut in Amsterdam genaamd  ‘OpenUp’ in oktober dit jaar, onderzoek op basis van een representatieve steekproef onder Nederlanders van verschillende leeftijden en geslacht en met verschillende werkachtergronden. Uit het onderzoek blijkt dat: Millennials meer spanning, angst en stress ervaren door corona dan ouderen. Zo heeft 27 procent van de millennials behoefte aan een gesprek met een psycholoog. 33 procent van de totale groep onderzochte mensen gaven aan zich gestrest/gespannen te voelen door de extra maatregelen, 30 procent van de totale groep onderzochte mensen gaven aan zich angstig te voelen en 45 procent zich zorgen te maken om de gezondheid van naasten.

61 procent van de totale groep onderzochte mensen gaven aan de sociale activiteiten en contacten te missen. Vrouwen (41 procent) gaven aan over het algemeen meer angst en stress te ervaren rondom corona. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen somberder zijn dan mannen (24 procent).

‘Het Grote Uitgaansonderzoek 2020’
Uit een ander recent onderzoek van het Trimbos-instituut genaamd ‘Het Grote Uitgaansonderzoek 2020’ waar 4460 deelnemers tussen de 16 en 35 jaar die minimaal één keer per jaar een club of een festival hebben bezocht aan meededen, kwam naar voren dat jongeren die uitgingen voor de in medio maart 2020 ingevoerde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen, nu vaker alcohol of drugs gebruiken of experimenteren met nieuwe of andere middelen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat voor de één het wegvallen van het uitgaansleven tijdens de lockdown een reden is om vaker alcohol of drugs te gaan gebruiken. Voor de ander was het wegvallen van het uitgaansleven de mogelijkheid om juist (even) niet of minder te gebruiken.

Het onderzoek toonde óók aan dat veranderingen in de frequentie van het gebruik, per middel sterk verschilde. Zo was 56,4 procent van de alcoholdrinkers, naar eigen zeggen, minder vaak gaan drinken sinds het invoeren van de maatregelen; voor cannabis was dat slechts 15,9 procent. Onder gebruikers van ecstasy was het aandeel dat minder vaak was gaan gebruiken relatief hoog (42,9 procent); slechts 15,9 procent gaf aan vaker te zijn gaan gebruiken. Ongeveer 40 procent van de mensen die tijdens de lockdown psychedelische middelen (ketamine, LSD, 2C-B en truffels) hadden gebruikt, was frequenter méér gaan gebruiken. Voor elk middel was er ook een relatief grote groep (23 procent tot 56,4 procent) die zijn gebruik niet had aangepast.

Daarnaast gaf een hoog percentage (71,2 procent) van de uitgaanders, in dit onderzoek aan, zich geïsoleerd te voelen en behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van sociaal contact, draagstructuur, activiteiten of het omgaan met een negatieve stemming. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat het percentage jongvolwassenen dat vaak, meestal of voortduren stress ervaart met 33 procent hoger is dan voor de coronapandemie (29 procent). Van de jonge vrouwen ervaart zelfs 45 procent veelvuldig stress. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen, of een toename van winterdepressies; van alle jongvolwassenen heeft 29 procent deze klachten als gevolg van stress.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *