Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen

Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen

bron: Pexels, Anthony Shkraba

Wereldwijd heeft een op de zeven jongeren last van mentale gezondheidsklachten, zo blijkt uit het internationale onderzoek genaamd ‘The State Of The Worlds Children 2021: On My Mind’. Mentaal welzijn moet geen luxe zijn maar een essentiële factor om gezond op te groeien. Wereldwijd is zelfdoding doodsoorzaak nummer vijf en in west Europa is dit zelfs doodsoorzaak nummer twee onder jongeren van 15-19 jaar oud. Uit het rapport van Unicef komt ook naar voren dat stigmatisering en gebrek aan financiering vaak zorgen voor mentale klachten onder deze groep.

Het rapport is gemaakt op basis van verschillende factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid van jongeren zoals culturele normen, sociale verwachtingen, waarden en capaciteiten van jongeren zelf, de directe wereld om hen heen, beschikbaarheid van onderwijs, armoede, rampen, conflicten en discriminatie hebben invloed op de mentale gezondheid. Een school kan bijvoorbeeld een goede omgeving zijn waar kinderen en jongeren kunnen leren en zich ontwikkelen. Tegelijkertijd kan deze omgeving ook een plek zijn waar ze te maken krijgen met pesterijen, racisme, discriminatie, groepsdruk en enorme stres. Factoren als een liefdevol thuis, een veilige schoolomgeving en goede relaties met leeftijdsgenoten verminderd over het algemeen het risico op mentale gezondheidsklachten.

Corona

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlandse jongeren in de eerste twee kwartalen van 2021 mentaal het ongezondst zijn sinds het begin van de monitoring van de mentale gezondheid. Maar liefst 15% van de jongeren van 12+ is psychisch ongezond. Dit percentage is gemeten naar aanleiding van een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte en gelukkig zijn. Jongvolwassenen waren het vaakst psychisch ongezond: 4 op de 10 jongvolwassenen gaven aan somberder te zijn dan voor de coronacrisis.  Het Trimbos instituut hebben samen met het Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) een handreiking opgesteld genaamd ‘bevordering mentale gezondheid jeugd’ waarmee gemeenten stap voor stap kunnen werken aan de mentale gezondheid onder jongeren. In deze handreiking staan verschillende domeinen waarmee gemeenten jongeren kunnen ondersteunen. Voorbeelden zijn kaders, een stappenplan voor beleid, tips en inspirerende voorbeelden. Volgens het TRIMBOS heeft niet alleen de coronapandemie bijgedragen aan deze situatie maar ook de grotere prestatiedruk en hogere sociale verwachtingen.

Uit een onderzoek van de landelijke studentenvakbond (LSVb) blijkt dat 49% van de studenten in het hoger onderwijs psychische klachten heeft of heeft gehad. Het onderzoek is gehouden onder een studentenpanel van 7500 studenten doormiddel van een survey en interviews, na controle van de data zijn er 1113 bruikbare datasets over gebleven. Deze studenten geven aan of ze last hebben van psychische klachten en waar dat ze denken dat het door komt. Voorbeelden van redenen zijn: onzekerheid over de financiële status, twijfel over studie en verschillende omgevingsfactoren zoals het niet kunnen vinden van een huis.

Zoeken naar hulp

Over het zoeken naar hulp bij het hebben van psychische klachten is weinig onderzoek gedaan onder studenten. Er is in 2010 wel een boek verschenen genaamd: “Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken”, in dit boek gaat de schrijver in op de vraag naar hulp onder studenten. Dit wordt gedaan doormiddel van zes verschillende soorten klachten onder studenten: Inter-persoonlijk, omgeving, academisch en intra- persoonlijk. Het onderzoek wordt door verschillende student-psychologen bekritiseerd omdat het ingewikkeld is om tot precieze cijfers te komen.

Voor het onderzoek van de LSVb is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve factoren om psychische klachten onder studenten inzichtelijk te krijgen. Er zijn dus vragen gesteld over het wel of niet hebben van psychische klachten en konden studenten deze klachten duiden in het kwalitatieve gedeelte. Uit dit onderzoek van de LSVb blijkt dat er veel verschillende redenen zijn voor deze psychische klachten, opvallend is wel dat dat een vorm van hoge werkdruk en gebrek aan begeleiding voor studenten vaak zorgt voor psychische klachten. Als gevolg van deze resultaten verzoekt de LSVb het ministerie op tot nader onderzoek naar het mentale welzijn onder studenten.

Hoge studiedruk, gebrek aan begeleiding en financiële onzekerheid leiden dus vaak tot psychische klachten die daarna weer effect hebben op de studieresultaten en daarmee tast het dus de carrière aan van studenten. Studiebegeleiding en de kwaliteit hiervan wordt in het onderzoek genoemd als een belangrijke taak in het voorkomen van psychische klachten, ook moet de doorverwijzing naar andere instanties beter op orde gebracht worden. Het probleem helemaal oplossen zal nooit lukken, wel denkt de LSVb dat er kritisch gekeken moet worden naar zaken als studiefinanciering, het bindend studieadvies, de aanvullende beurs maar vooral studiedruk en studiebegeleiding.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *