Ondermaatse schrijfvaardigheid jongeren stagneert nog steeds

Ondermaatse schrijfvaardigheid jongeren stagneert nog steeds

De basisvaardigheden onder jongeren is de afgelopen jaren verslechterd. Het gaat daarbij onder meer om basisvaardigheden op de gebieden taal lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. Voor begrijpend lezen en lezen wordt er nu wat meer aandacht besteed, maar het onderwijs in schrijfvaardigheid blijft een groot probleem.

“Schrijven is ontzettend belangrijk om je te redden in de maatschappij, daarbij moet je denken aan het schrijven van een sollicitatiebrief of een verslag voor school. We weten ook uit onderzoek dat lezen en schrijven in hoge mate met elkaar samenhangt, het bevordert elkaar. Vandaar dat schrijven naast allerlei andere basisvaardigheden een heel belangrijke plek zou moeten innemen in het onderwijs volgens ons,” vertelt Marleen van der Lubbe, programmanager peilingsonderzoek van de onderwijsinspectie.

Onderzoek
Uit recent onderzoek van Peil.Schrijfvaardigheid in de opdracht van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat meer dan een kwart (27%) van de leerlingen niet het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid behaalt aan het eind van het basisonderwijs. Hierdoor lopen zij de kans om later laaggeletterd te worden. Al eerder bleek uit het PISA-onderzoek dat 24% van de 15-jarigen kans loopt op laaggeletterdheid op basis van hun leesvaardigheid.

“We weten ook dat gebrek aan basisvaardigheden samenhangt met werkeloosheid en schuldenproblematiek en dat zijn natuurlijk grote problemen waar mensen te maken mee kunnen krijgen. Vandaar dat die laaggeletterdheid een zorg voor ons allemaal is,” aldus van der Lubbe.

Oorzaken
Een van de oorzaken is dat er weinig na- en bijscholing van leraren plaatsvindt. Het is evident dat elke professional dat zou moeten doen. Als een docent ergens twintig, dertig jaar lesgeeft niet meer bijleert is dat een soort verwaarlozing van het vak. Tegelijk zijn er steeds minder leraren. Middelbare scholen kunnen 9 procent van de vacatures niet vullen, bij basisscholen in de Randstad gaat het gemiddeld om 16 procent. Het is vooral een kwestie van goed personeelsbeleid: wat hebben ze op de scholen nodig.

De reflectie op de peilingsresultaten door de focusgroep en het gesprek dat daaruit voortkwam, leverden gedachten en ideeën op om de positie van schrijfvaardigheid in ieder geval het basisonderwijs te verbeteren. Zo geven ze beknopt suggesties voor denkrichtingen en hopen aanknopingspunten en inspiratie te bieden voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs in schrijfvaardigheid. Voorbeelden daarvan zijn: stimuleren van samenhang in taalonderwijs, bijvoorbeeld tussen lezen en schrijven, het inzetten van schrijfopdrachten die authentiek en functioneel zijn, integratie met andere vakken en het geven van goede feedback, zowel op het schrijfproduct als op het schrijfproces.

In het onderzoek zijn naast de schrijfvaardigheid ook de algemene indruk, de lengte en de correctheid van de teksten beoordeeld. In het merendeel van de teksten komen niet-lopende constructies en spelfouten voor Ook interpunctiefouten komen v rij veel voor in de leerlingteksten.

Het urgentiebesef voor effectief schrijfonderwijs moet groter worden in het gehele onderwijsveld. De hoeveelheid aandacht die er nu is voor leesvaardigheid zou net zo groot moeten zijn voor schrijfvaardigheid. De Onderwijsinspectie adviseert dan ook om het leesoffensief te verbreden naar een lees- en schrijfoffensief.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.