Watergebonden bedrijven in de gemeente Stichtse vecht 

Watergebonden bedrijven in de gemeente Stichtse vecht 

De commissievergadering van de gemeente Stichtse vecht werd op acht december om half acht geopend door voorzitter Jos van Nieuwenhoven. Het doel van de vergadering is het in beeld brengen van de mogelijkheden om binnenvaart als relatief milieuvriendelijke vervoerswijze in te zetten in de gemeente Stichtse vecht.   

Voorzitter Jos van Nieuwenhoven opent de vergadering met het vaststellen van de agenda. Het thema van deze raadsvergadering is het bespreken van de verkenning waartoe binnen het programma Economie opdracht is gegeven. In deze verkenning staat centraal of de binnenvaart een milieuvriendelijk vervoerswijze kan zijn voor de gemeente Stichtse Vecht.   

Bij het verlenen van de opdracht voor deze verkenning geldt nadrukkelijk dat input van de raad bij de rapportage moet worden betrokken. De onderzoeker Leen Schipper rapporteert over de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek. Ook vertelt mevrouw Hornbach van de provincie Utrecht over de eventuele mogelijkheden voor duurzame mobiliteit, volgens voorzitter Jos van Nieuwenhoven.  

De heer Hagemanambtelijke ondersteuner bij het onderzoek naar watergebonden bedrijven, geeft allereerst een inleiding. In de inleiding vertelt hij dat het onderwerp “Watergebonden bedrijven” is opgenomen in het programma Economie 2020-2023. Hageman geeft aan dat er 3 doelen zijn binnen dit programma. Eén van deze doelen is: Een beter toekomstbestendigheid van de economische gebieden. “Watergebonden bedrijven” valt binnen dit doel. Hageman geeft in het kort de kaders van het onderzoek weer.  

Na een minutenlange interruptie van de vergadering, doordat mevrouw Hornbach van de provincie Utrecht het niet lukt om de presentatie online op te starten, komt allereerst de onderzoeker de heer L.J. Schipper aan het woord. 

Schipper rapporteert over de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek. Het onderzoek heeft hij de titel Watergebonden bedrijven gegeven. In zijn presentatie informeert hij de Raad over: het belang van vervoer over water, de relevante betrokkenen, recente ontwikkelingen en de economische kansen voor de gemeente Stichtse Vecht en de ondernemers.  Hij laat in zijn presentatie een aantal voorbeelden zien, onder andere het vervoer over water in Leiden waarbij vracht door binnenvaart vervoerd worden. Hij geeft aan dat Stichtse Vecht bedrijven die faciliterend zijn aan vervoer over water een kans zou kunnen geven. Schipper kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat er een elektrisch oplaadpunt voor schepen zou kunnen komen tussen Maarssen en Breukelen. Wat weer bedrijvigheid met zich mee zou kunnen brengen.  

Schipper schetst een beeld van een drukke A2 waar veel files staan, terwijl daarnaast nog heel veel ruimte op het Amsterdam-Rijnkanaal is. Er is dus volgens Schipper een grote disbalans tussen vervoer over de weg en vervoer over water. ‘Stichtse Vecht heeft door zijn ligging de sleutelpositie om een positieve balans te creëren. Ook ligt Stichtse Vecht aan de hoofdas van het vervoer over water, met het Amsterdam-Rijnkanaal als een ongekookt spaghettisliert die door ons landschap gaat en De Vecht met alle mooie bochten en kronkels. Het kanaal is geschikt voor alle vervoerscombinaties en de Vecht is meer voor de recreatievaart. De ruimte in Stichtse Vecht is te beperkt en de grondprijs veel te hoog om watergebonden bedrijven die te veel ruimte vergen mogelijkheden te bieden,’ aldus Schipper. Ook geeft hij een aantal kansrijke gebieden aan in zijn presentatie, waaronder Breukelen en Loenen. Mogelijke zoekrichtingen voor watergebonden bedrijven die hij in zijn presentatie aangeeft zijn plekken voor overslag in Stichtse Vecht, doorvoer van Containers vanuit een haven in Utrecht en personenvervoer.  

Schipper geeft de Raad een aantal mogelijkheden. Hij adviseert een aantal beleidsvarianten: A. Geen extra inzet, B Vervoer over water faciliteren en C. Nog actiever stimuleren van vervoer over water binnen de beperkte mogelijkheden. Hij geeft aan dat Optie C. wel nader onderzoek vereist.  

Nadat de heer Schipper aan het woord is geweest wordt mevrouw Hornbach weer aan het woord gelaten. Vanwege de beperkte tijd door technische problemen gaat mevrouw Hornbach in vogelvlucht door haar presentatie. Mevrouw Hornbach is van de provincie Utrecht en verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023In onze regio wil men minder vracht over het spoor vervoeren, het spoor moet ruimte krijgen voor personenvervoer,’ vertelt mevrouw Hornbach.  Het vervoer van vracht over water zou dus een mooi alternatief zijn maar is juist de laatste jaren afgenomen. In het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht zijn er drie actielijnen. De eerste is het kwaliteitsnet goederenvervoer. Het kwaliteitsnet wordt herzien en geactualiseerd voor de toekomst. Dat zijn de wegen, waterwegen en de hubs. Het tweede onderdeel is het monitoren van de externe veiligheid. Waar mogen gevaarlijke stoffen wel en niet vervoerd worden. De provincie heeft hier een monitorende rol in. En de derde tak is het verduurzamen van het goederenvervoer. Onder andere het stimuleren van het goederenvervoer over water en ook het minimaliseren van negatieve effecten. Hornbach geeft aan dat om de negatieve effecten van vrachtvervoer te beperken, ze werken aan clean energie hubs zowel landelijk, als binnen de provincie. De provincie richt zich op elektrisch varen en vervoer via waterstof. 

Hornbach geeft een sneak preview van een lopend onderzoek Binnenvaart en laat een aantal voorbeelden zien van onder andere de stad Utrecht. Ze gaan in Utrecht bijvoorbeeld afval via het water afvoeren met zero emissie,’ laat Hornbach weten. Aan het einde van haar presentatie sluit ze af met de opmerking dat de provincie verbinding wil zoeken met de gemeenten en graag ideeën wil delen. 

De voorzitter geeft vervolgens de Raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen. De ideeën kunnen vanwege de tijd schriftelijk worden ingediend.  

Na het stellen van de vragen wordt de vergadering gesloten door voorzitter Jos van Nieuwenhoven.  

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *